ᠠᠷᠨᠳ ᠫᠠᠶᠢᠹᠹᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠭᠧᠷᠮᠠᠨ</td><tr><th style="">ᠥᠨᠳᠥᠷ</th><td class="org" style="">1.85 </td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠷᠨᠳ ᠫᠠᠶᠢᠹᠹᠧᠷ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1987 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1987-03-18) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷХБНГУᠸᠣᠯᠹᠧᠨᠪᠦᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠯ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2010 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 10 km ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠬᠠᠨ 2009 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠬᠠᠨ 2009 4 ᠬ 7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 4 ᠬ 7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 4 ᠬ 7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ

</div></th></tr> </table> ᠠᠷᠨᠳ ᠫᠠᠶᠢᠹᠹᠧᠷ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Arnd Peiffer, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠤ ᠸᠣᠯᠹᠧᠨᠪᠦᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨᠴᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷᠠᠨᠲᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠴᠡᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ - 85 %
  • ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ - 80 %
  • ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ - 90 %

(2008-2009)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]