ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠤᠳᠤᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠠᠷᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ - ᠠᠷᠤᠩ ᠬᠣᠱᠣᠭᠤ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 阿荣旗 - Āróng Qí) — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠃ ᠬᠠᠷᠮᠥᠶᠢᠷᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 12063 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 32 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 5 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠂ 4 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠄ ᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ