ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ
ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ ᠬᠣᠲᠠ
ᠭᠣᠷᠣᠳ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠬᠣᠲᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 9 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 294 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 350,985 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ (GMT+4)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠴᠠ +7 8182
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ 163000-163072
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ arhcity.ru

ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠤᠬᠠ́ᠨᠭᠧᠯᠰᠺ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠤᠬᠠᠩᠭᠧᠯᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 351 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ