ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
Mn coa khuvsgul aymag.png ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ
3,360 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ
4,478 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ
135,000 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ
6 ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ
1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠡᠩᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠯᠠᠭ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 3,360 ᠣᠷᠴᠢᠮ км² ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠴᠠ 3,120 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 4478 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠶᠢᠳᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠶᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 75 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 742 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ-ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠪᠤᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1933 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 911 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 3,200 ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ 106,000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 1939 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠰᠥᠷᠢᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ》 ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮ 《ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ》 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2004 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 135,000 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 58,000 ᠬᠣᠨᠢ᠂ 58,000 ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 9,700 ᠦᠬᠡᠷᠰᠠᠷᠯᠤᠭ᠂ 9,300 ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ 200 ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ[1]᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠺᠰᠢ ᠳᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬ᠃ᠭᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠲ᠃ᠮᠥᠩᠭᠥᠨᠠᠮᠠᠨᠳᠠᠯ᠂ ᠭ᠃ᠨᠢᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1953, 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠡᠩᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠣᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠰᠢ 10 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ᠂ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠩᠭᠦᠩᠵᠠᠪ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠤ 4 ᠲᠡᠰᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 16, ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠪᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠡᠳ 17 ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮ᠃ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠯᠢ, ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2001, ᠬ᠃18

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠭᠠᠵᠠᠷ: 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ p.111

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ