ᠠᠷᠢᠶᠠᠨᠠ ᠹᠣᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠷᠢᠶᠠᠨᠠ ᠹᠣᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ
ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ᠃
ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1990 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1990-04-14) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠰᠣᠨᠳᠣᠷᠢᠣ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠱᠣᠷᠣ ᠳᠤ ᠲᠷᠧᠺ
Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠣᠴᠢ 2014 500 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠤᠷᠢᠨ 2006 3000 ᠮ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 500 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠣᠴᠢ 2014 1500 ᠮ

</div></th></tr> </table> ᠠᠷᠢᠶᠠᠨᠠ ᠹᠣᠨᠲᠤᠨ᠎ᠠ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Arianna Fontana, 1990 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠣᠨᠳᠣᠷᠢᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠡᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠱᠣᠷᠣ ᠳᠤ ᠲᠷᠧᠺᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ 3000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠡᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]