ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠨᠢᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠺᠥᠪᠠ ᠲᠠᠺᠡᠰᠢ (白馬毅)
Hakuba 08 Sep.jpg
ᠱᠢᠺᠣᠨᠠ ᠬᠠᠺᠥᠪᠠ ᠲᠠᠺᠡᠰᠢ
ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠨᠢᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1983 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1983-05-05) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠥᠨᠳᠥᠷ 185 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠵᠢᠩ 127 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠡᠴᠢᠨᠣᠺᠦ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠵᠢᠺᠡ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠮᠦᠪᠦᠰᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 347 ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 303 ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ 12 ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ (67 ᠪᠠᠱᠣ)
ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 55 ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ 65 ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ (8 ᠪᠠᠱᠣ)
ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ 1
ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ 1
ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ
ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠣ 2000 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ 2008 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
2011 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ)

ᠬᠠᠺᠥᠪᠠ ᠲᠠᠺᠡᠰᠢ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 白馬毅, はくば たけし, 1983 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠣᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠨᠢᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ. ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ 185 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠵᠢᠩ 127 ᠺᠢᠯᠣᠭᠷᠠᠮ᠂ O ᠪᠤᠶᠤ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ (2010 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ).

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1998 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠴᠢᠨᠣᠺᠦ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ᠂ 1999 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠼᠳᠠᠭᠠᠪᠠ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ 2000 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠤᠨᠤᠰᠠᠲ᠋ᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠼᠳᠠᠭᠠᠪᠠ ᠣᠢᠺᠠᠲ᠋ᠠ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠴᠢᠨᠣᠺᠦ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2001 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠳᠠᠩ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠰᠢᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ 2003 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠡᠶᠡᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ 2 ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2006 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠰᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠰᠢᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠯᠦᠢ ᠵᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 2007 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

2007 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠩ ᠢᠶᠣᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠳᠠ ᠷᠤ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨᠳᠠᠩ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠬᠠᠱᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠤᠮᠠᠹᠦᠵᠢᠺᠣᠲ᠋ᠣ-ᠣᠣᠰᠦ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠣᠵᠡᠬᠢᠭ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 10 ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠼᠳᠠᠭᠠᠪᠠ ᠣᠢᠺᠠᠲᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠢᠺᠠᠲ ᠲᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ[1]᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠢᠷᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠦ 1998 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠴᠢᠨᠣᠺᠦ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡᠨᠢᠭᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠬᠣᠱᠢᠲ᠋ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠰ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠡᠢ[2]᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠽᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 10 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠸᠢᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ[3]
 • ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠮᠣᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠺᠥᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 • ᠱᠢᠺᠣᠨᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ "ᠬᠠᠺᠥᠪᠠ" ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ "ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠡᠴᠢᠨᠣᠺᠦ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠢᠵᠢᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠠᠭᠠᠨᠤᠤ᠋ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠺᠥᠪᠠ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ[4]
 • 2008 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ[5][6]᠃ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠺᠢᠲᠡᠩᠬᠦ᠎ᠠ᠃ᠬᠦᠴᠦᠲᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ[7]᠃ ᠡᠵᠢ ᠡᠩᠬᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 2009 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠷᠶ᠎ᠠ ᠪᠺᠦ ᠳᠤ "ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ" ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ[8][9]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

</span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠤᠨᠦᠺᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #35
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #130
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #80
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #37
1–1–5
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #72
0–0–7
 </td>
<tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2001 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #72
7–0
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #68
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #50
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #34
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #51
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #40
4–3
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2002 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #27
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #14
2–5
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #40
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #26
2–5
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #51
6–1
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #1
5–2
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2003 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #40
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #32
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #26
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #33
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #41
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #52
5–2
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2004 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #29
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #21
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #31
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #38
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #31
2–5
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #45
5–2
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2005 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #30
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #40
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #29
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #35
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #46
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #53
6–1
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2006 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #24
6–1
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #9
6–1
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #2
3–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #6
5–2
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #2
4–3
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #2
7–0
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2007 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #11
8–7
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #10
8–7
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #8
7–8
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #8
8–7
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #3
8–7
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #2
5–10
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2008 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #8
11–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #3
8–7
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #16
4–11
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #5
5–10
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #11
7–8
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #12
7–8
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2009 ᠣᠨ </th> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #14
11–4
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #4
6–9
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #7
8–7
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #3
7–8
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #5
9–6
 </td> </span></span><td style="background-color:#BBB">ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ #1
8–7
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2010 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #14
9–6
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #9
8–7
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #5
10–5
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ
4–11
 </td> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #5
8–7
 </td> </span></span><td >ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #4
4–11
 </td> </tr> <tr><th style=《font-size:80%; white-space:nowrap》> 2011 ᠣᠨ </th> </span></span><td >ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #10
8–7
 </td> <th>x</th> </span><td style="background-color:#FFB6C1; border-color:#B22222; border-width:5px">ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ #7
ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
––</td> </tr> <tr style=《font-size:80%; line-height:150%》> <td colspan=7>ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 《ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠍ ᠥᠨᠵᠢᠭᠡ》 ᠍ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠶᠣ᠂ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ: =ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ =ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ =ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ     ᠪᠤᠰᠤᠳ: =ᠺᠢᠨᠪᠣᠰᠢ(ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠳᠤ)
ᠵᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠺᠦᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠵᠢᠶᠦᠦᠷᠢᠤ᠋ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠰᠠᠨᠳᠠᠨᠮᠠᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠵᠣᠨᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ - ᠵᠢᠤᠨᠦᠺᠦ᠋ᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠴᠣᠯᠠᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ (ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ) - ᠣᠣᠽᠡᠺᠢ (ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ) - ᠰᠡᠬᠢᠸᠠᠺᠢ - ᠺᠣᠮᠡᠰᠦᠪᠢ - ᠮᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠ (《#ᠲᠣᠭ᠎ᠠ》 ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ)</td> </table>

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. "ᠰᠦᠮᠣ" ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ 2007 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ "花の新十両データバンク"
 2. "ᠰᠦᠮᠣ" ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ 2006 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ "大銀杏が待っている"
 3. "ᠠ᠋ ᠍ ᠵᠦᠮᠣ" ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ 2006 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ "幕下訪問"
 4. http://www.shinshu-liveon.jp/www/topics/node_131934 "「白馬関」の後援会設立" 2009 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14, ᠰᠢᠩ ᠪᠠᠨᠨᠣ ᠮᠠᠶᠢᠨᠡᠴᠢ ᠰᠢᠮᠪᠦᠩ
 5. 結婚していた白馬、幕内で初の勝ち越し 2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20, ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰ ᠨᠢᠫᠫᠣᠨ
 6. 白馬《愛の力》で初の勝ち越し 2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19, ᠳᠡᠶᠢᠯ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰ
 7. "ᠰᠦᠮᠣ" ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
 8. http://www.nikkansports.com/sports/sumo/news/p-sp-tp3-20100120-587446.html "白馬が平幕勝ち越し一番星" 2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20, ᠨᠢᠺᠺᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰ
 9. モンゴル料理ウランバートル

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠬᠠᠺᠥᠪᠠ ᠲᠠᠺᠡᠰᠢ - ᠰᠦᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠫᠷᠣᠹᠢᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ

ᠬᠠᠺᠥᠪᠠ ᠲᠠᠺᠡᠰᠢ
1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠣ (ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋)
3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠱᠣ (ᠣᠤᠰᠠᠺᠠ)
5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠱᠣ (ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋)
7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠪᠠᠱᠣ (ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ)
9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠱᠣ (ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋)
11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠺᠢᠶᠦᠦᠱᠢᠦᠦ ᠪᠠᠱᠣ (ᠹᠦᠺᠥᠣᠺᠠ)

2000 ᠣᠨ

(ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ ᠠ)