ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

Ард түмэн (ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ, англиар people, оросоор народ) — доорх хүн ардын бүлэг бүрийг илэрхийлж чадах холбоо үг᠃

Эрэмбэ, дараа[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • арьстантөрхтөн - нэг арьстан᠂ ижил төрхтөн
  • нэг хэлний язгуурт багтдаг ард түмэн
   • угсаатан — нэг төрөл хэлтэн᠂ нэг гаралтан — тоо хамаагүй ч их олон саяаар тоологддог᠃
    • үндэстэн — нэг хэлтэн᠃ ястан угсаатны хоорондох нэгдэл᠃ — 2-10 сая, түүнээс дээш тооны хүн
     • ястан — нэг хэлний аялгуутан᠂ зарим нь нэг хэлтэн᠂ нэг нутгийн ард түмэн᠃ — 3 түмээс - 5 сая тооны хүн
      • омог(тон) — зарим талаар ястан шиг᠂ ямартаа ч овгоос илүү᠂ ястнаас дутуу тооны байдаг ард түмэн
      • отог(тон) — заримдаа ястны дотоод нэгж болно᠃ маш цөөн тоотой ялгарах ард түмэн᠃
       • овог(тон) — төрөл садан ургийн холбоо
       • ураг(тан) — хамгийн бага нэгжийн ард түмэн

Ангилал:Угсаатны зүй

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ