ᠠᠷᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
"ᠠᠷᠠᠯ" ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠯ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ) ᠍ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃

ᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ (ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ) ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠤᠰᠤ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠺᠽᠣᠭᠧᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠱᠢᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ 25 ᠠᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠰ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
(км²)
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ
1 ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ 2,130,800[1] Flag of Denmark.svg ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ (Flag of Greenland.svg ᠭᠷᠧᠨᠯᠠᠨ ᠳᠤ)
2 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ 785,753 Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ, Flag of Papua New Guinea.svg ᠫᠠᠫᠦᠠ-ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠ
3 ᠺᠠᠯᠢᠮᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨ (ᠪᠣᠷᠣᠨᠧᠣ) 748.168 ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ ᠪᠷᠦᠨᠧᠢ, Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ, Flag of Malaysia.svg ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ
4 ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ 587,713 Flag of Madagascar.svg ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠺᠠᠷ
5 ᠪᠠᠹᠹᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ 507.451[2] Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
6 ᠰᠤᠮᠤᠲᠷᠠ 443,066 Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ
7 ᠬᠣᠩᠰᠶᠤ 225,800 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
8 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 218,595[3] Flag of the United Kingdom.svg ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠤᠥᠯᠰ)
9 ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢ 217,291ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
10 ᠡᠯᠰᠡᠮᠠᠷ 196,236ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
11 ᠰᠤᠯᠠᠸᠧᠰᠢ 180,681 Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ
12 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠯ 145,836 Flag of New Zealand.svg ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋
13 ᠵᠢᠪᠠ 138,794 Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ
14 ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯ 111,583 Flag of New Zealand.svg ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋
15 ᠯᠦᠽᠣᠨ 109,965 Flag of the Philippines.svg ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ
16 ᠨᠶᠹᠠᠤᠨᠳᠯᠠᠨᠳ 108,860ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
17 ᠺᠦᠪᠠ 105,806 ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ
18 ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ 103,000 Flag of Iceland.svg ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ
19 ᠮᠢᠨᠳᠠᠨᠣ 97,530 Flag of the Philippines.svg ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ
20 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ 81,638 Flag of Ireland.svg ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ, Flag of the United Kingdom.svg ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ)
21 ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ 78,719 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
22 ᠬᠠᠲ᠋ᠢ (ᠬᠢᠰᠫᠠᠨ ᠢᠶᠠᠯ) 73,929 ᠳ᠋ᠣᠮᠢᠨᠢᠺᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠮᠢᠨᠢᠺᠠᠨ, Flag of Haiti.svg ᠬᠠᠲ᠋ᠢ
23 ᠰᠠᠬᠠᠯᠢᠨ 72,493 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
24 ᠪᠠᠩᠬᠢᠰ 70,028ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
25 ᠰᠷᠢᠯᠠᠩᠺᠠ 65,268ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕ Flag of Sri Lanka.svg ᠰᠷᠢᠯᠠᠩᠺᠠ

ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠷᠠᠯ&oldid=408954》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ