ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
India Landscape.jpg
ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠣᠸᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ
Arabian Sea map.png
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ 18°00′00″N 66°00′00″E / 18°N 66°E / 18; 66ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 18°00′00″N 66°00′00″E / 18°N 66°E / 18; 66
ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Yemen.svg ᠶᠸᠮᠸᠨ, Flag of Maldives.svg ᠮᠠᠯᠳᠢᠪ,</br>Flag of Oman.svg ᠣᠮᠠᠨ, Flag of Pakistan.svg ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ,</br>Flag of Somalia.svg ᠰᠣᠮᠠᠯᠢᠢ ᠠ, Flag of India.svg ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ
ᠤᠷᠲᠤ 2,400 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 3,862,000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ 4,652 ᠮ

ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠪᠠ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 3,862,000 ᠠᠮᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ 4,652 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠩ ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠮᠥᠨ ᠨᠧᠲᠷᠠᠸᠠᠲ᠋ᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠪᠠᠲ᠋ᠢ᠂ ᠲᠠᠫᠲ᠋ᠢ᠂ ᠮᠠᠬᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠳᠧᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠢᠷᠡᠨᠣᠮᠠᠨᠶᠸᠮᠸᠨᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ