ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ

ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ (ᠠᠷᠠᠪ ᠶᠢᠡᠷ شبه الجزيرة العربية) ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠠᠺᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠠᠳᠧᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠷᠦᠪ ᠠᠯ ᠬᠠᠯᠢ ᠴᠥᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷᠣᠮᠠᠨᠶᠸᠮᠸᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ