ᠠᠷᠠᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠷᠠᠪ ᠠᠷᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ: عرب‎, ᠠᠷᠠᠪ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ — ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ

ᠪᠤᠰᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ — ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ
  • ᠠᠷᠠᠪ ᠬᠡᠯᠡ — ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡ
  • ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠰᠦᠭ — ᠠᠷᠠᠪ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ
  • ᠠᠷᠠᠪ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ — ᠠᠷᠠᠪᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠠᠷᠠᠪ
Disambiguation
ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃
ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠷᠦᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
__DISAMBIG__
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠷᠠᠪ&oldid=388588》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ