ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠸᠡᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠸᠡᠩ
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ 1924 ᠣᠨ
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ
 ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
(90 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠥᠳᠡᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ

ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠸᠡᠩ (1924 - 2014) ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ МУГТ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃


ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠷᠧᠺᠣᠷᠳ᠋ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 324 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ 42 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 32 ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 31 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 52 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1973 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 55 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1976 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 63 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1984 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 67 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1988 ᠣᠨ) ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 53 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1974 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 56 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1977 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 57 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1978 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 58 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1979 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 59 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1980 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 60 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1981 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 61 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1982 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 62 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1983 ᠣᠨ)
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 64 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ (1985 ᠣᠨ) ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ