ᠠᠶᠢᠽᠧᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠠᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠶᠢᠽᠧᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠠᠰ (1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ)

ᠠᠶᠢᠽᠧᠶ᠎ᠠ ᠯᠣᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠮᠠᠰ III (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Isiah Lord Thomas III, 1961 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠤ ᠢᠯᠯᠢᠨᠣᠢ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠽᠧᠶ᠎ᠠ ᠯᠣᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠶᠢᠰᠦᠭᠦᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠰᠴᠢ ᠲᠣᠷᠨᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠫᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠩᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 1.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠠᠰ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠫᠢᠰᠲ᠋ᠣᠩᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠶᠢᠽᠧᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠠᠰ᠃ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠫᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠩᠰ ᠲᠣᠷᠣᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠠᠺ ᠳᠡᠶᠢᠯᠭᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ (1989), ᠫᠤᠷᠲᠯᠧᠨᠳ (1990) ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠨᠵᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠣᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ 18.2 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 8.3 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 1.7 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ 18.2 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 8.3 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ 18.4 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 9.4 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 1.7 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ 20 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 20.5 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 8.2 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 2.2 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠫᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠩᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠶᠢᠽᠧᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠠᠰ 1994 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠡᠶᠢᠰᠧᠷᠰ (2000—2003), ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ (2006—2008) ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

NBA ᠍ ᠳᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ 15 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠶᠢᠽᠧᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1988-1989 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1989-1990 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ

</tr></table>

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ