ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
神奈川県 → ᠠᠡᠴᠢ ᠺᠡᠨ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠪᠥᠰᠡ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠴᠦᠪᠦ
ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠺᠡᠨ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 45 ᠨᠤᠲᠤᠭ = 37 ᠬᠣᠲᠠ + 8 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5,153.8 км² (28/47)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2011) 7,408,640 ᠬᠦᠮᠦᠨ (4/47)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 1438 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (≤100%)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ (GMT+9)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ pref.aichi.jp

ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 愛知県 Aichi-ken, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠠᠶᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠢ ᠺᠡᠨ], ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Aichi Prefecture) ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠴᠦᠪᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠺᠡᠨ) ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨ: ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
  • pref.aichi.jp — ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ