ᠠᠶᠢᠮᠧᠨ ᠠᠪᠳᠧᠨᠨᠢᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠶᠢᠮᠧᠨ ᠠᠪᠳᠧᠨᠨᠢᠷ
Aymen Abdennour.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠶᠢᠮᠧᠨ ᠠᠪᠳᠧᠨᠨᠢᠷ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1989 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 (1989-08-06) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠤᠨᠢᠰᠰᠤᠰ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.88
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠮᠤᠨᠠᠺᠣ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ5
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2007–2008ᠡᠲᠤᠸᠠᠯ ᠳᠶᠤ ᠰᠠᠾᠧᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2008–2011ᠡᠲᠤᠸᠠᠯ ᠳᠶᠤ ᠰᠠᠾᠧᠯ33(5)
2010ᠸᠧᠷᠳᠧᠷ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
6(0)
2011–2014ᠲᠤᠯᠤᠵᠠ77(3)
2014ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
6(0)
2014–ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2009–2010ᠲᠤᠨᠢᠰ (21-)3(0)
2009–ᠲᠤᠨᠢᠰ33(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4.
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠠᠶᠢᠮᠧᠨ ᠠᠪᠳᠧᠨᠨᠢᠷ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Aymen Abdennour, 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠲᠤᠨᠢᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠶ᠋ᠢᠴᠴᠣ᠋ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ[1] ᠪᠣᠯ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠣᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[2] ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠧᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠠᠪᠠ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ 13 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠨ[3] ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[4]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠪᠳᠧᠨᠨᠢᠷ ᠲᠤᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "ᠠᠶ᠋ᠢᠴᠴᠣ VS. ᠲᠤᠯᠤᠵᠠ 0:2", allsoccer.ru, 6 August 2011 (ru) 
  2. "ᠲᠤᠯᠤᠵᠠ VS. ᠰᠣᠱᠣ 2:0", allsoccer.ru, 26 Febrary 2012 (ru) 
  3. "Aymen Abdennour nouveau renfort défensif", AS Monaco FC, 31 January 2014 (French) 
  4. "Abdennour définitivement monégasque", AS Monaco FC, 4 July 2014 (French) 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ