ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
 ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠳᠤ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ

ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Tourism) ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃[1]

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠠᠳ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ  (837 ᠧᠦ᠋ᠷᠣ) ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 940 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ 919 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 6.6%, ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ 4.7% ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[2]

ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠶᠸᠵᠠᠫᠲᠭᠷᠧᠺᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨᠢᠰᠷᠸᠯᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠮᠹᠢᠵᠢᠮᠠᠯᠳᠢᠪᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨᠰᠧᠢᠱᠧᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩᠭᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠮᠥᠷᠥᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ 10 ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ 1,087 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 5% ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠪᠥᠰᠡ
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ
ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ
(2013)[3]
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ
ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ
(2012)[3]
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
(2012 -
2013)
(%)
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
(2011 -
2012)
(%)
1 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ 83.0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 1.8
2 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 69.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 66.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 4.7 6.3
3 Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ 60.7 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 57.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 5.6 2.3
4 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ Aᠽᠢ 55.7 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 57.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 3.5 0.3
5 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ 47.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 46.4 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 2.9 0.5
6 Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ 37.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 35.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 5.9 3.0
7 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ 31.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 30.4 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 3.7 7.3
8 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ 31.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 29.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 6.4 0.1
9 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ 28.4 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 25.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 10.2 13.5
10 Flag of Thailand.svg ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ Aᠽᠢ 26.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 22.4 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 18.8 16.2

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ
(2013)[3]
ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ
(2012)[4]
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
(2012 -
2013)
(%)
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
(2011 -
2012)
(%)
1 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ $139.6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $126.2 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 10.6 9.2
2 Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $60.4 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $56.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 7.4 6.3
3 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $56.1 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $53.6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 4.8 2.2
4 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ Aᠽᠢ $51.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $50.0 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 3.3 3.2
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ MAC-CHN Aᠽᠢ $51.6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $43.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 18.1 13.7
5 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $43.9 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $41.2 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 6.6 4.2
6 Flag of Thailand.svg ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ Aᠽᠢ $42.1 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $33.8 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 24.4 24.4
7 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $41.2 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $38.1 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 8.1 1.9
8 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $40.6 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $36.2 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 12.1 3.3
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:HKG-CHN Aᠽᠢ $38.9 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $33.1 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 17.7 16.2
9 Flag of Australia.svg ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ $30.9 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $31.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 2.8 4.5
10 Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $27.9 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $25.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ 6.8 2.4

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 248,0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠠᠶᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ - ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ (2013)[3] ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ - ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ
(2012)[3]
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
(2012 -
2013)
(%)
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
(2011 -
2012)
(%)
1 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 55.7 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 57.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 3.5 0.3
2 Flag of Thailand.svg ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ 26.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 22.4 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 18.8 16.2
3 Flag of Malaysia.svg ᠮᠠᠯᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶ᠎ᠠ 25.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 25.0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 2.7 1.3
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:HKG-CHN 25.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 23.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 8.0 6.5
ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ MAC-CHN 14.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 13.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 5.1 5.0
4 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 12.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 11.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 9.3 13.7
5 Flag of Singapore.svg ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠦᠷ 11.0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 6.8
6 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 10.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 8.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 24.0 34.4
7 Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ 8.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 8.0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 9.4 5.2
8 Flag of the Republic of China.svg ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ 8.0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 7.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 9.6 20.1
9 Flag of Vietnam.svg ᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮ 7.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 6.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 10.6 9.5
10 Flag of India.svg ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ 6.8 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 6.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 4.1 4.3

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ 563,44 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠠᠶᠠᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ - ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ
(2013)[3]
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ - ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ
(2012)[3]
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
(2012 -
2013)
(%)
ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ
(2011 -
2012)
(%)
1 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 83.0 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 1.8
2 Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 60.7 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 57.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 4.7 6.3
3 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 47.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 46.4 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 2.9 0.5
4 Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ 37.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 35.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 5.9 3.0
5 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 31.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 30.4 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 3.7 7.3
6 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 31.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 29.3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 6.4 0.1
7 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 28.4 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 25.7 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 10.2 13.5
8 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 24.8 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 24.1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 2.7 4.9
9 Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ 24.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 23.0 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 7.2 7.5
10 ᠭᠷᠧᠺ ᠭᠷᠧᠺ 17.9 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 15.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 15.5 5.5

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ 919 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ 4.7% ᠥᠰᠴᠠᠢ᠃[2] 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ 10 ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠩᠨᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠡᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠪᠥᠰᠡ
ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ
ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ
(2010)[2]
1 Flag of the United States.svg ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ $103.5 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ
2 Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $52.5 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ
3 Flag of France.svg ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $46.3 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ
4 Flag of the People's Republic of China.svg ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ $45.8 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ
5 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $38.8 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ
6 Flag of Germany.svg ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $34.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ
7 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $30.4 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ
8 Flag of Australia.svg ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ $30.1 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ
9 Flag of Hong Kong.svg ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ (ᠬᠢᠲᠠᠳ) ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ $23.0 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ
10 Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ $20.8 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. UNWTO technical manual: Collection of Tourism Expenditure Statistics (PDF). World Tourism Organization (1995). 2009-03-26 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. 2.0 2.1 2.2 UNTWO Tourism Highlights 2011 Edition. World Tourism Organization (July 2011). 24 October 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 2014 ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ. ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ (2013). 2014-06-13 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. World's top destinations by international tourism receipts. World Tourism Barometer. UNWTO (July 2013). 11 July 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
ur:سیاح

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ