ᠠᠳᠠᠷᠢ ᠸᠠᠩ ᠲᠡᠭᠧᠯᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠳᠠᠷᠢ ᠸᠠᠩ ᠲᠡᠭᠧᠯᠧᠨ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠳᠠᠷᠢᠨᠦᠰ᠎ᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠲᠡᠭᠧᠯᠧᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.83 ᠮ (6 ᠹᠦᠲ 0 ᠢᠨᠴᠢ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠ ᠷᠣᠲᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1978–1983ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠ ᠷᠣᠲᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮ161(13)
1983–1986ᠭᠷᠣᠨᠢᠩᠭᠧᠨ97(5)
1986–1991ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ144(7)
1991–1994ПСВ72(0)
1994–1995ᠳᠣᠷᠳᠧᠬᠡ ᠳᠦ'9031(1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1983–1992ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ56(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠠᠳᠠᠷᠢᠨᠦᠰ᠎ᠠ᠃ "ᠠᠳᠠᠷᠢ" ᠸᠠᠩ ᠲᠡᠭᠧᠯᠧᠨ (ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ Adrianus A. "Adri" van Tiggelen, 1957 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠ ᠷᠣᠲᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠸᠠᠩ ᠲᠡᠭᠧᠯᠧᠨ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ 1990 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 1988 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 56 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ