ᠠᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
ᠠᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ 《ᠰᠤᠪᠤᠳ》 ᠳᠤᠪᠷᠣᠸᠨᠢᠺ ᠬᠣᠲᠠ

ᠠᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ: Mar Adriatico; ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ: Jadransko more) ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠯᠺᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠸᠧᠨᠧᠼ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠲ᠋ᠷᠠᠨᠲ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢᠢᠣᠨᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠭᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠯᠺᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠳᠤ (1000 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠷᠤᠨ), ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠨᠢ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ (47 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ), ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ (1777 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ), ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ-ᠬᠧᠷᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨ᠎ᠠ (26 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ), ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ (294 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ), ᠠᠯᠪᠠᠨᠢ ᠳᠤ (295 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠧ ᠰᠤᠫᠧᠷᠤᠮ (Mare Superum, 《ᠠᠭᠤᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ》), ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠮᠠᠷᠧ ᠠᠳᠠᠷᠶᠠᠲ᠋ᠢᠺᠦ᠋ᠮ (Mare Adriaticum, 《ᠠᠳᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ 《ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠯᠦᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ) ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ