ᠠᠳᠠᠮ ᠺᠦ᠋ᠢᠷᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠳᠠᠮ ᠯᠠᠷᠰᠧᠨ ᠺᠦ᠋ᠢᠷᠰᠢ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠳᠠᠮᠪᠠᠲ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠᠷᠰᠧᠨ ᠺᠦ᠋ᠢᠷᠰᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1987 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1987-12-12) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠨᠤᠷᠸᠸᠢᠣᠰᠣᠯᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.90 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠲᠷᠶᠣᠮᠰᠣᠭᠣᠳᠰᠧᠲ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ12
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠲᠷᠣᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠤ
2006–2007ᠸᠣᠯᠧᠷᠧᠨᠭᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2007–ᠰᠲᠷᠶᠣᠮᠰᠣᠭᠣᠳᠰᠧᠲ130(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2008ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ (21-)1(0)
2011–ᠭᠠᠨᠠ19(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17

ᠠᠳᠠᠮᠪᠠᠲ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠᠷᠰᠧᠨ ᠺᠦ᠋ᠢᠷᠰᠢ (ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠪᠡᠷ Adambathia Larsen Kwarasey, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠣᠯᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠣᠷᠪ ᠤᠨ ᠰᠲᠷᠶᠣᠮᠰᠣᠭᠣᠳᠰᠧᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠳᠠᠮ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠷᠪ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠣᠷᠪ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠮ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠪᠠᠽᠢᠯᠧᠨᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃[2]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠲᠷᠶᠣᠮᠰᠣᠭᠣᠳᠰᠧᠲ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠨᠣᠷᠪ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ: 2013 [3]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ