ᠠᠳᠠᠮ ᠯᠠᠯᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠳᠠᠮ ᠯᠠᠯᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠯᠠᠯᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠳᠤ2012 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠳᠠᠮ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠯᠠᠯᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1988 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 (1988-05-10) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠧᠨᠲ ᠣᠯᠪᠠᠩᠰᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.73 [2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ20
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ
2000–2006ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2006–2014ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ235(48)
2007ᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
3(0)
2014–ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006ᠠᠩᠭᠯᠢ (18-)1(1)
2006ᠠᠩᠭᠯᠢ (19-)1(0)
2008ᠠᠩᠭᠯᠢ (21-)1(0)
2013–ᠠᠩᠭᠯᠢ9(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24

ᠠᠳᠠᠮ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠯᠠᠯᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Adam David Lallana, 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠧᠨᠲ-ᠣᠯᠪᠠᠩᠰᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠨᠮᠤᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠣᠪᠢᠯ ᠲᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ 5-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠠᠯᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠷᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[3]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[4]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠳᠦ[5] 25 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠪᠡ᠃[6]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠯᠤᠯᠢᠨᠠᠭ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 2014 ᠣᠨ ᠤ ДАШТ ᠍ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[7] ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠦ᠋ᠲᠾᠧᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
  • ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ - АХХ: 2010/11
  • ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ - АХХ: 2011/12
  • ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ - АХХ: 2013/14

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 (2010) The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. ISBN 9-781845-966010. 
  2. 20 Adam Lallana (2013-09-10). Adam Lallana, Southampton midfielder player profile | Barclays Premier League. Premierleague.com. 2014-05-24 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. West Brom 1–1 Southampton. BBC Sport (28 April 2008). 4 September 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Southampton: Adam Lallana signs a new five-year contract. BBC Sport (11 April 2013). 12 April 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. Liverpool complete Lallana deal. LiverpoolFC.com (2014-07-01).
  6. Adam Lallana: Liverpool sign Southampton captain for £25m. BBC Sport (2014-07-01).
  7. "Shock England call for trio", Sky Sports, 2012-09-10 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ