ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠼᠢᠯᠢᠨᠳ᠋ᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠪᠶᠧᠺᠲ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨᠣᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ (АЦС) ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ (ЦЦС) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠍ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ЦЦС ᠍ ᠢᠨᠦ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠨ-235 ᠍ ᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠯᠤᠲ᠋ᠣᠩ ᠤᠨ ᠣᠺᠰᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠠᠨ-235 ᠢᠽᠣᠲ᠋ᠣᠫ ᠤᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠲᠡᠢ ᠨᠧᠢᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠷᠠᠨ-236 ᠢᠽᠣᠲ᠋ᠣᠫ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ-236 ᠢᠽᠣᠲ᠋ᠣᠫ ᠤᠨ ᠴᠥᠮ ᠨᠢ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ 200 ᠮᠡᠪᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠠᠴᠠ 200 ᠮᠡᠪᠡ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠠᠴᠠ 200 ᠡᠪ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ (1000 000 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ) ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠨᠢ ᠤᠭ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠢᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠧᠬᠠᠨᠢᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃

ЦЦС ᠍ ᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ: ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠭᠡᠵᠦ 2 ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠲ᠋ᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ