ᠠᠰᠳᠠ ᠮᠠᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠶᠠᠫᠣᠨᠶᠠᠫᠣᠨ</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ</th><td class="" style="">ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠴᠢ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠰᠠᠳᠠ ᠮᠠᠣ
2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠱᠠᠩ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠳᠠ ᠮᠠᠣ
2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠱᠠᠩ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠳᠠ ᠮᠠᠣ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1990 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠭᠶᠲ᠋ᠧᠪᠤᠷᠭ 2008 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠷᠢᠨ 2010 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ 2007 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
</th></tr>

</table> ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ (2008 ᠂ 2010) ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠰᠠᠳᠠ ᠮᠠᠣ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 浅田 真央 - asada mao; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Mao Asada; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠣ ᠠᠰᠳᠠ) 1990 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠴᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠶᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠰᠠᠳᠠ ᠮᠠᠣ 3-9 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠧᠲ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠠᠰᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 2004 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ᠂ 2006 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠣᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠪ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ (2010) ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠ (2008, 2010), ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ (2007), ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠦ (2008-2013 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ) 3 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 2 ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 1 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠵᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃