ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Country data ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (5) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 5 ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 470 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2001 ᠣᠨ ᠳᠤ 712,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 77% - ᠲᠦᠷᠺᠮᠧᠨ᠂ 23.0% - ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠰᠬᠠᠪᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
1881 ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ AG
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ http://ashgabat.gov.tm/
ru

ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ (ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠠᠪᠠᠲ, ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ, ᠡᠰᠢᠭᠠᠪ ᠲᠤ ᠭᠡᠬᠦ; ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠪᠡᠷ Aşgabat; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Ashgabat) — ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ. ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠫᠧᠳᠳᠠᠭ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ᠂ ᠺᠠᠷᠠ-ᠺᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠯᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ 695,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ (2001).

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠪ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ᠃ «ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠ» ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ عشق' (ᠡᠰᠢғ), «ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ» ᠍ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ آباد (āᠪāᠳ) ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ 1881 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ, 1919—1927 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠫᠣᠯᠲᠣᠷᠠᠼᠺ, 1927 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1991 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠷᠺᠮᠧᠨ ᠢᠶᠡᠷ Aşgabat ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠠᠪᠠᠲ, ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠺᠮᠧᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Ashgabat ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭᠠᠪᠠᠲ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠪᠡᠷ Aşgabat ᠍ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭᠠᠪᠠᠲ ᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ;[1] ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠶᠢᠡᠷ عشق‌آباد ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠡᠰᠢᠭᠠᠪ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[2] ᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ, ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠠᠪᠠᠲ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ
ᠡᠭᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ 1869 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠬᠡᠷᠡᠵᠦ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ 1881 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠺᠲ᠋ᠧᠫᠧ («ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠣᠪᠣ») ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠰᠬᠠᠪᠠᠳ ᠢ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠦ ᠲᠦᠰᠢᠴᠡ᠂ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠹᠠᠷᠫ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠨᠢᠰᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠣᠨᠵᠢᠺᠠᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃[3][4] ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ 1882 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠺᠠᠰᠫ ᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ («ᠺᠠᠰᠫ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠮᠤᠵᠢ»), 1918 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠂ 1925 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠥᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ ᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1991 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[5]

1917 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠨ 1918 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 1918 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ 73 ᠵᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠫᠣᠯᠲᠣᠷᠠᠼᠺ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ 1927 ᠣᠨ ᠳᠤ ЗСБНТурУ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ 1948 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠲᠣᠭᠤᠨ ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 12,7% ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠠᠪᠠᠲᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[6] ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ (2001 ᠣᠨ ᠤ) 712 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[7] ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ 77% ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠺᠮᠧᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠦᠯᠦ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳᠡᠭ᠃

ᠣᠨ 1897 1926 1939 1956 1970 1991 1995 2001
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ (ᠮᠢᠩ᠃) 19.4[8] 51.6[8] 126.6[8] 169.9[8] 253[8] 412.0[9] 604.7[7] 712.0[7]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Aşgabat ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠺᠮᠧᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ
  2. عشق‌آباد ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠫᠧᠷᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ
  3. Konjikala: the Silk Road precursor of Ashgabat
  4. Konjikala, in: MaryLee Knowlton, Turkmenistan, Marshall Cavendish, 2006, pp. 40-41, ISBN 978-0-7614-2014-9 (viewable on Google Books).
  5. Independent Neutral Turkmenistan: 10 Glorious Years of the Epoch of Turkmenbashi the Great, Ashgabat, 2001, pp. 39-40 (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ)
  6. ᠭᠤᠰᠤᠳᠤᠷᠰᠲ᠋ᠸᠧᠨ ᠤᠢᠺᠣᠮᠢᠲ᠋ᠧᠲ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨᠢᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠣ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭᠧ᠃ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠺᠣᠨᠣᠮᠢᠴᠧᠰᠺᠣᠧ ᠫᠣᠯᠣᠵᠧᠨᠧ ᠭᠣᠷᠣᠳᠠ ᠠᠰᠬᠠᠪᠠᠳᠠ ᠢ ᠸᠧᠯᠠᠶᠠᠲᠤᠪ ᠵᠠ 2011 ᠭᠷᠠᠮᠮ ᠳᠤ᠃
  7. 7.0 7.1 7.2 Turkmenistan. Administrative units.
  8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 ᠫᠣ ᠪᠣᠯᠱᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠸᠧᠲ᠋ᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠨᠼᠢᠺᠯᠣᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ
  9. «ᠰᠣᠸᠷᠧᠮᠧᠨ ᠤᠢ ᠲᠠᠯᠺᠣᠸ ᠤᠢ ᠰᠯᠣᠸᠠᠷᠢ» : ᠢᠰ ᠲᠦ᠃ «ᠪᠣᠯᠱᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠸᠧᠲ᠋ᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠨᠼᠢᠺᠯᠣᠫᠧᠳᠢᠶ ᠠ»᠂ 1997 ᠭᠷᠠᠮ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠰᠭᠠᠪᠲᠤ&oldid=424427》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ