ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠲ᠋ᠺᠧᠸ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Kazakhstan.svg ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠲ᠋ᠺᠧᠸ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1981 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 (1981-04-13) (38 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008 – 100 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ 2001 – 100 ᠺᠭ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠫᠦᠰᠠᠨᠢ 2002 – 100 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠳᠣᠬᠣ 2006 – 100 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠳᠣᠬᠣ 2006 ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠴᠡᠵᠦ 2003 – 100 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 2004 – 100 ᠺᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ 2005 – 100 ᠺᠭ
</th></tr>

</table>

ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠲ᠋ᠺᠧᠸ (ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠲ᠋ᠺᠧᠸ], ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰқᠠᠲᠠ ᠵіᠲᠺᠧᠸ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠷᠠᠰᠤᠯᠣᠸᠢᠴ ᠵᠢᠲ᠋ᠺᠧᠸ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ Askhat Zhitkeyev) — 1981 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠴ ᠤ-ᠺᠦ᠋ᠷᠭᠠᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 100 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ (2008), ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ (2001) ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ 3 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 1 ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 3 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴ᠂ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]