ᠠᠯᠸᠷᠧᠳ ᠹᠢᠨᠨᠪᠣᠭᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠸᠷᠧᠳ ᠹᠢᠨᠨᠪᠣᠭᠭᠰᠠᠨ
Alfreð Finnbogason.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠯᠸᠷᠧᠳ ᠹᠢᠨᠨᠪᠣᠭᠭᠰᠠᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1989 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1989-02-01) (30 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲᠷᠧᠺᠠᠶᠸᠢᠭ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.84 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠷᠧᠠᠯ ᠰᠤᠰᠦᠶ ᠡᠳ ᠲᠤ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1995–1999ᠹᠣᠯᠢᠨᠢᠷ ᠷᠧᠺᠠᠶᠸᠢᠭ
2005–2007ᠪᠷᠧᠢ ᠳᠠᠪᠯᠢᠺ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2007–2010ᠪᠷᠧᠢ ᠳᠠᠪᠯᠢᠺ43(28)
2007→ ᠠᠤᠨᠠᠪᠯᠢᠺ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
2(2)
2011–2012ᠯᠣᠺᠧᠷᠧᠨ22(4)
2012ᠬᠧᠯᠰᠢᠩ ᠢᠪᠤᠷᠭ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
17(12)
2012–2014ᠬᠧᠷᠧᠨᠸᠧᠨ62(53)
2014–ᠷᠧᠠᠯ ᠰᠤᠰᠦᠶ ᠡᠳ ᠲᠤ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2009–2011ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ (21-)11(5)
2010–ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ21(4)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5

ᠠᠯᠸᠷᠧᠳ ᠹᠢᠨᠨᠪᠣᠭᠭᠰᠠᠨ (ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ: Alfreð Finnbogason, 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠤ ᠷᠧᠺᠠᠶᠸᠢᠭ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠷᠧᠠᠯ ᠰᠤᠰᠦᠶ ᠡᠳ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠰᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷᠧᠺᠠᠶᠸᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠭᠷᠢᠩᠳᠠᠸᠢᠭᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠢ ᠪᠷᠧᠢ ᠳᠠᠪᠯᠢᠺ ᠲᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ 12 ᠵᠢᠯ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠹᠢᠨᠨᠪᠣᠭᠭᠰᠠᠨ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ 18 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 13 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠷᠧᠢ ᠳᠠᠪᠯᠢᠺ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ 14 ᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃[1][2]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠤ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠺᠧᠷᠧᠨᠳ 2.5 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[3]

ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠧᠷᠧᠨᠸᠧᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠠᠯ ᠰᠤᠰᠦᠶ ᠡᠳ ᠲᠤᠠᠳᠠ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[4] [5]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠸᠷᠧᠳ ᠢᠰᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠹᠠᠷᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[6]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠷᠧᠢ ᠳᠠᠪᠯᠢᠺ
ᠯᠣᠺᠧᠷᠧᠨ
ᠬᠧᠯᠰᠢᠩ ᠢᠪᠤᠷᠭ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠢᠰᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ (1): 2010
  • ᠢᠰᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2009

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

<div id="notes gs1"/>1ᠫᠯᠧᠢᠣᠹᠹ ᠤᠨ 2 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Breiðablik mætir Motherwell (Icelandic). mbl.is. 21 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Breiðablik Íslandsmeistari 2010 (Icelandic). visir.is. 21 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. "Alfreð Finnbogason til Lokeren", fotbolti.net, 3 November 2010. 22 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Icelandic) 
  4. Finnbogason naar Real Sociedad sc-heerenveen.nl 2 July 2014 (ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ)
  5. Agreement with SC Heerenveen for the transfer of Alfred Finnbogason Realsociedad.com 2 July 2014
  6. Leikskýrsla - A karla - VL 2010 - Ísland - Færeyjar 2-0 (Icelandic). ksi.is. 21 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. Soccerway.com. the original on 2012-10-30 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ