ᠠᠯᠴᠪᠣᠯ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠠᠯᠴᠢᠪᠣᠯ ᠳᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠯᠴᠪᠣᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ (ᠠᠯᠴᠢᠪᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠠᠯᠴᠢᠪᠣᠯ ᠳᠤ) ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ 5 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠦ᠃ 1490 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠸᠴᠢᠷᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠯᠴᠢᠪᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠠᠯᠴᠢᠪᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ|ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠣᠲᠣᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨᠦᠵᠢᠭᠡᠳᠬᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠳᠪᠠᠶᠠᠳ ᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠽᠠᠨ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ》 УБ., 1990 ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴ᠃ᠱᠠᠭᠳᠤᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ