ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ᠃

ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠧᠰᠣᠫᠣᠲ᠋ᠠᠮᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠠᠪᠬᠣᠳᠣᠨᠣᠰᠣᠷ II. ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢ
 • ᠬᠠᠮᠮᠦᠶᠢᠷᠠᠫᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
 • ᠨᠠᠪᠬᠣᠳᠣᠨᠣᠰᠣᠷ II, ᠴᠢᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠢ ᠤᠳᠧᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠃
 • III ᠲᠢᠭᠯᠠᠲ᠋ᠫᠢᠳ᠋ᠧᠰᠧᠷ᠂ ᠠᠰᠰᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠰᠤᠶᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠢ ᠤᠳᠧᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠴᠢ᠃
 • ᠰᠠᠷᠭᠤᠨ᠂ ᠠᠺᠺᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠠᠺᠺᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠃
 • ᠪᠧᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠃

ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠶᠢᠽᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠢᠫᠤ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ

ᠢᠰᠷᠸᠯ / ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠧᠷᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠬᠡ ᠺᠢᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠢᠲᠠᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠩ ᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠶᠠᠷᠠᠬᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠳᠲᠠᠷᠢ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠷᠧᠺ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠧᠣᠨᠢᠳᠠᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ

ᠷᠤᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠼᠧᠽᠠᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠢ ᠶᠦᠯᠢ

===ᠺᠠᠷᠹᠠᠭᠧy

mama

ᠠᠷᠮᠢᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠯᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠾᠦᠩᠨᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠠᠷᠪᠤᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤᠵᠠᠩᠵᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

МОНГОЛ

 1. ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ)
 2. ᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠮᠥᠬᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠷᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ)
 3. ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ (ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠍ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ)
 4. ᠵᠡᠪᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨ (ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠲᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ)
 5. ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠ᠂ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ᠂ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ)
 6. ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ 1236-1242 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ)
 7. ᠪᠡᠷᠬᠡ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ)
 8. ᠪᠤᠷᠤᠩᠳᠠᠢ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ)
 9. ᠬᠦᠯᠢᠭᠦ (ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠮᠧᠰᠣᠫᠣᠲ᠋ᠠᠮᠢ᠂ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠪᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ)
 10. ᠬᠡᠲᠦᠪᠤᠬ᠎ᠠ (ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠠᠶᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ)
 11. ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠢ ( ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦ᠂ ᠰᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ)
 12. ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ)
 13. ᠮᠠᠮᠤᠢ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ)
 14. ᠺᠦᠲᠡᠯᠦᠭ ᠬᠣᠵᠢᠶ᠎ᠠ (ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠧᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠠᠨᠤᠯᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ)
 15. ᠥᠽᠪᠧᠭ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ)
 16. ᠲᠤᠬᠤᠲᠠ ᠤᠰ (ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ)
 17. ᠭᠠᠵᠠᠨ (ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠤᠳ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ)
 18. ᠲᠦᠭᠯᠦᠭᠲᠡᠮᠦᠷ (ᠮᠣᠭᠣᠯᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ)
 19. ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ᠂ ᠰᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ)
 20. ᠴᠠᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ (ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1352-1362 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠴᠢ)
 21. ᠬᠥᠬᠥᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ (ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢ)
 22. ᠳᠣᠭᠣᠯᠠᠩ ᠲᠡᠮᠦᠷ (ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
 23. ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠪᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠺᠰᠲᠠᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ)


ИСЛАМЫН ЕРТӨНЦ

 1. ᠰᠠᠯ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠳᠢᠨ ᠢᠪᠨ ᠠᠶᠤᠪ

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ