ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

  • ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠠᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠣᠳᠣ
  • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠣᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
Disambiguation
ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃
ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠷᠦᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
__DISAMBIG__

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ