ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ (ᠲᠥᠪ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
Tov.gif ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 5,668 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (__/27) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ
2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 2,996 ᠬᠦᠮᠦᠨ (10/27) ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1]
4 ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ
2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠲᠦ 175 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮ (12/27) ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂
ᠮᠥᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣ 821 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ₮ (9/27) ᠵᠠᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
2011 ᠣᠨ ᠤ 165,456 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ (6/27) ᠨᠢ
ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠣᠭᠳᠠᠪᠠᠯ 55.2 (__/27) ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 69.8% (641/918) ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
1936 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠣ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠯᠦᠨᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ. ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠯᠦᠨᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠩᠭᠠᠢᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ 5,668 ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃[2]

1936 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠪᠣᠷᠣ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠲᠦ ᠳᠠᠩᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠪᠯᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1956 ᠣᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠨᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠬᠢᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃[3]

ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ (ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ)[4]
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3,363 3,150 3,063 3,144 3,149 3,079 3,044 3,059 2,918 2,996

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ