ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠢᠰᠡᠶᠢᠯ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Allen Ezail Iverson, 1975 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠤ ᠸᠢᠷᠵᠢᠨᠢᠶ ᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠧᠸᠧᠨᠲ᠋ᠢ ᠰᠢᠺᠰᠧᠷᠰᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠨ ᠠᠭᠧᠲ᠋ᠰᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠫᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠩᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ ᠭᠷᠢᠰᠵᠡᠯᠢᠰ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠪᠧᠱᠢᠺᠲ᠋ᠠᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠳᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ (183 ᠰᠮ) ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠡᠰᠡᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 11 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠤ (9 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ), 2000-2001 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ "ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ" ᠪᠢᠯᠡ᠃[1]᠃ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 2003 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠪᠡᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯᠢᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠢ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ 15 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠣᠷᠹᠣᠯᠺ ᠲᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠣᠷᠹᠣᠯᠺᠲ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷᠵᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠤᠤᠯᠲ᠋ᠧᠷ ᠫᠡᠶᠢᠲᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠥᠷᠦᠭᠡᠳᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ Air Jordan ᠫᠦᠦᠵᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲᠲᠣᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠬᠦᠦ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠲᠣᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠳᠠᠵᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠧᠲ᠋ᠧᠯ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 15 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠢ ᠮᠤᠷ ᠠᠶᠤᠪᠧᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠥᠭᠰᠥᠨᠢ ᠪᠡᠷ 1992 ᠣᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[2] ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠤᠭ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ[3] ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 1993 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠵᠢᠲᠠᠤᠨᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠣᠩ ᠲᠣᠮᠫᠴᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠷ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ 1996 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ 23 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 4.6 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 3.2 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[4]

NBA[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1996 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠧᠸᠧᠨᠲ᠋ᠢ ᠰᠢᠺᠰᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ 23.5 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 7.5 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ 2.1 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ 1997 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ 100 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠬᠡᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1999 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 70 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃[5] ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 40 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 31.4, 31.1, 30.7, 27.6 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠨ ᠠᠭᠧᠲ᠋ᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃

2006 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠨ ᠠᠭᠧᠲ᠋ᠰ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠳᠥᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠺᠠᠷᠮᠧᠯᠠ ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠩᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[6]ᠰᠠᠨ-ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠫᠢᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠲᠡᠢ᠃[7]

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠧᠲ᠋ᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠫᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠩᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠤ ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ ᠭᠷᠢᠰᠵᠡᠯᠢᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ[8] ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[9]᠃ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠪᠧᠱᠢᠺᠲ᠋ᠠᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ[10] ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠤ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠤ 03 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ-76 ᠨᠢ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ ᠤ "3" ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. NBA & ABA Active Leaders and Records for Points. Basketball-Reference.com
  2. Allen Iverson Bio. NBA.com
  3. Southern Discomfort. Ned Zeman. Sports Illustrated. 25 ᠣᠺᠲ᠋ᠢᠶᠠᠪᠧᠷᠢ 1993
  4. Georgetown Basketball History: Top 40 Players ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠨᠡᠳ᠋ᠣᠰᠲᠫᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠰ ᠤᠯᠺᠠ. HoyaBasketball.com
  5. Allen Iverson timeline. ESPN. 20 ᠳ᠋ᠧᠺᠡᠪᠷᠢ 2006
  6. Miller, Smith go to Sixers in deal for Iverson. ESPN (2006-12-20). the original on 2013-09-14 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2010-12-29 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  7. Spurs Close Out Nuggets in Game 5. NBA.com (2007-05-03). the original on 2013-09-14 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2010-12-29 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  8. Iverson, Grizzlies end stint together after 3 games. NBA.com. 16 ᠨᠣᠢᠶᠠᠪᠷᠢ 2009
  9. Sixers meet with Iverson. NBA.com. 30 ᠨᠣᠢᠶᠠᠪᠷᠢ 2009
  10. Allen Iverson set to join Turkey's Besiktas. Reuters (25.10.2010). the original on 2012-02-09 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 25 October 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠯᠯᠧᠨ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨ»

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1996 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ

</tr></table> </tr></table> ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ {{2004 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ