ᠠᠯᠮᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

23 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠩ ᠳᠦ 2011 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨᠢ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ) ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ᠲᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃[1] ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠯᠮᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ (ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋, ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠧᠨ ᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠮᠠᠲ᠋ᠢᠨᠰᠺ ᠦ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠧᠨ) ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ 11.3 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ 1 ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ 9 ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

[[Image:|360px|alt=]]
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠪᠴᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ (ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡᠲᠦ)

ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠷᠠᠶ ᠤᠩᠪᠧᠺ ᠪᠠᠲ ᠤᠷ
  • ᠵᠢᠪᠧᠺ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ
  • ᠠᠯᠮᠠ ᠤ
  • ᠠᠪᠠᠢ
  • ᠪᠠᠶᠢᠺᠣᠨᠤᠷ
  • ᠲᠤᠯᠫᠠᠷ
  • ᠠᠯᠲᠠᠢ
  • ᠰᠠᠶᠢᠷᠠᠨ
  • Mᠣᠰᠺᠸᠠ

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠯᠮᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ