ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠣ ᠠᠺᠸᠢᠯᠠᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠣ ᠠᠺᠸᠢᠯᠠᠨᠢ
Alberto Aquilani 2011 Singapore.jpg
ᠠᠺᠸᠢᠯᠠᠨᠢ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ᠂ 2011 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠣ ᠠᠺᠸᠢᠯᠠᠨᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1984 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 (1984-07-07) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠷᠤᠮᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.86 ᠮ (6 ᠹᠦᠲ 1 ᠢᠨᠴᠢ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ10
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1999–2002ᠷᠣᠮᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2002–2009ᠷᠣᠮᠠ102(9)
2003–2004ᠲᠷᠶᠧᠰᠲ᠋ᠢᠨᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
41(4)
2009–2012ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ18(1)
2010–2011ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
33(2)
2011–2012ᠮᠢᠯᠠᠨ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
23(1)
2012–ᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠ56(13)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2000ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (15-)8(0)
2000–2001ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (16-)13(0)
2001ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (17-)2(0)
2002ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (21-)6(0)
2001–2003ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (19-)18(3)
2003ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (20-)2(1)
2004–2007ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (21-)20(5)
2006–ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ35(5)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4

ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠣ ᠠᠺᠸᠢᠯᠠᠨᠢ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Alberto Aquilani, 1984 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠥᠨ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠺᠸᠢᠯᠠᠨᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠺᠸᠢᠯᠠᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ᠂ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2006 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ 1–1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷᠣᠮᠠ
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (19-)
  • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2003

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠫᠣ ᠢᠲ᠋ᠣᠭᠠᠮ ᠲᠦᠷᠨᠢᠷᠠ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠠ ᠪ ᠤᠯ ᠫᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠣ ᠫᠣᠰᠯᠧ ᠰᠨᠢᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠴᠺᠣᠸ ᠰ 4 ᠍ ᠬ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳ᠂ ᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠶᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠸ ᠤᠱᠧ ᠫᠣ ᠲᠠᠪᠯᠢᠼᠧ᠂ ᠸ ᠷᠧᠽᠢᠯᠢᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠧ ᠺᠠᠯᠢᠴᠣᠫᠣᠯᠢ᠂ ᠰᠳᠠᠯ ᠸ ᠲᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ