ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠷᠣᠳᠠᠷᠣ ᠳ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠧᠺᠰ
Alex Rodrigo Dias da Costa.jpg
ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠴᠧᠯᠠᠰ ᠲᠤ (2010)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠯᠧᠺᠰ ᠷᠣᠳᠠᠷᠣ ᠳ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1982 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 (1982-06-17) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠨᠢᠲ᠋ᠧᠷᠣᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.89 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠮᠢᠯᠠᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ33
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2000ᠵᠤᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2001–2004ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ57(12)
2004–2012ᠴᠧᠯᠰᠢ86(7)
2004–2007ПСВ (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)84(11)
2012–2014ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ70(6)
2014–ᠮᠢᠯᠠᠨ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ (23-)8(2)
2003–2008ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ17(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8.
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠷᠣᠳᠠᠷᠣ ᠳ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Alex Rodrigo Dias da Costa, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢᠲ᠋ᠧᠷᠣᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠸᠧᠩᠲᠤᠰᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ПСВ ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠲᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[2]

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠰ
ПСВ
ᠴᠧᠯᠰᠢ
ПСЖ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Player Profile. http://www.psg.fr.
  2. "Chelsea target Alex earns permit", BBC Football, August 2, 2007. August 2, 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2003 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ