ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠰᠲᠡᠫᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠰᠲᠡᠫᠨᠢ
Alex Stepney.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠰᠲᠡᠫᠨᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠲᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠮᠢᠲᠦᠴᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1961–1963ᠲᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠮᠢᠲᠦᠴᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ35(0)
1963–1966ᠮᠢᠯᠣᠯᠯ137(0)
1966ᠴᠧᠯᠰᠢ1(0)
1966–1978ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ433(2)
1979–1980ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠨᠠᠳᠣ54(0)
1979–1980ᠣᠯᠲᠣᠷᠢᠨᠴᠢᠮ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ)17(0)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ625(2)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1968ᠠᠩᠭᠯᠢ1(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠢᠷᠢᠯ 《ᠠᠯᠧᠺᠰ》 ᠰᠲᠡᠫᠨᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Alexander Cyril 《Alex》 Stepney, 1942 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠰ ᠲᠷᠷᠡᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠮᠢᠲᠦᠴᠡᠮ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ