ᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠪᠧᠷᠧᠽᠤᠴᠺᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠪᠧᠷᠧᠽᠤᠴᠺᠢ
Aleksei Berezutski.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠣᠸᠢᠴ ᠪᠧᠷᠧᠽᠤᠴᠺᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1982 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 (1982-06-20) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.90 ᠮ (6 ᠹᠦᠲ 3 ᠢᠨᠴᠢ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠰᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ6
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠣᠷᠣᠰᠰᠮᠧᠨᠠ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1999–2000ᠣᠷᠣᠰᠲᠣᠷᠫᠡᠳᠠ-ᠮᠣᠰᠺᠣᠪᠰᠺ ᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠣᠪᠢᠯᠩ ᠤᠢ ᠵᠠᠪᠤᠳ᠋ ᠢᠮᠧᠨᠢ ᠢ.᠎ᠠ. ᠯᠢᠬᠠᠴᠡᠧᠠ2(0)
2001ᠣᠷᠣᠰᠴᠧᠷᠨᠣᠮᠣᠷᠧᠼ ᠨᠣᠪᠣᠷᠣᠰᠡᠶᠢᠰᠺ14(1)
2001–ᠣᠷᠣᠰᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ256(5)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2003–ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ49(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 17:03, 2012 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 18:45, 2012 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8


ᠠᠯᠧᠺᠰᠧᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷᠣᠸᠢᠴ ᠪᠧᠷᠧᠽᠤᠴᠺᠢ (1982 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠼᠧᠨᠲᠷᠠᠯᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠩ ᠤᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠠᠷᠮᠢᠢ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠰᠢᠯᠢᠢ ᠪᠧᠷᠧᠽᠤᠴᠺᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ