ᠠᠯᠧᠺᠰᠢᠰ ᠫᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠶᠤᠶᠢᠷᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠧᠺᠰᠢᠰ ᠫᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠶᠤᠶᠢᠷᠣ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1991 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 (1991-03-20) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠮᠤᠲᠦᠶ᠎ᠡ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.79

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ