ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ
Aleksandr Kokorin 2014.jpg
ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ (2014)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠪᠢᠴ ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1991 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 (1991-03-19) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠪᠧᠯᠭᠣᠷᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ
ᠸᠠᠯᠶᠤᠶᠺᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.83
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ9
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠯᠣᠺᠣᠮᠣᠲ᠋ᠢᠸ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2008–2013ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ114(19)
2013ᠠᠨᠵᠢ0(0)
2013–ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ22(10)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2009–2011ᠣᠷᠣᠰ (21-)17(8)
2011–ᠣᠷᠣᠰ25(6)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26

ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠪᠢᠴ ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠ́ᠨᠳ᠋ᠷ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠ́ᠨᠳ᠋ᠷᠣᠸᠢᠴ ᠺᠣᠺᠣ́ᠷᠢᠩ, 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠤ ᠸᠠᠯᠶᠤᠶᠺᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠍ ᠳᠤ᠂ 2012 ᠣᠨ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠷᠠᠮᠧᠨᠰᠺᠣᠧᠲᠣᠢ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺ ᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (1:0) ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠪᠠ᠃[1]

2012-2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ[2] 'ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ' 19 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠨᠵᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[3]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ ᠢ[4] 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠷᠧᠺ ᠲᠡᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃[5]

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11, 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠳᠦ (1:1) ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃[6]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤ): 2011
  • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠦᠺᠰᠧᠨᠪᠦ᠋ᠷᠦᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ 19 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ᠡᠳ᠋.[7]
  • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ 33 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ (2): № 1 (2012-13, 2013-14)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Grahame, Ewing. "Celtic 0 Dynamo Moscow 1: match report", The Telegraph, 29 July 2009. 29 July 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃  ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
  2. http://news.sport-express.ru/2013-06-11/592830/
  3. Anzhi Makhachkala trigger €19m Aleksandr Kokorin clause. www.premier-football-news.net. 5 July 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Russian Football Union – News (Russian). Russian Football Union. 25 September 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
  5. Advocaat announced the finalized Euro Squad (Russian) (25 July 2012).
  6. "Algeria 1-1 Russia", BBC, 26 June 2014. 27 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  7. ᠺᠣᠺᠣᠷᠢᠨ ᠵᠠᠪᠢᠯ ᠰᠠᠮ ᠤᠢ ᠪ ᠤᠰᠲ᠋ᠷ ᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠸ ᠢᠰᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠰᠪᠣᠷᠨᠨᠠᠢ ᠷᠣᠰᠰᠢᠢ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ