ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠠᠴᠢᠨᠢᠺᠯᠢᠴᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠠᠴᠢᠨᠢᠺᠯᠢᠴᠢ
Alexander Kačaniklić Fulham v WBA.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠠᠴᠢᠨᠢᠺᠯᠢᠴᠢ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1991 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 (1991-08-13) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠸᠸᠳᠡᠨᠬᠧᠯᠰᠢᠩ ᠢᠪᠤᠷᠭ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.81
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ11
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
ᠣᠨᠪᠠᠭᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ(ᠭᠣᠣᠯ)
2012–ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ14(3)
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).


ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠺᠠᠴᠢᠨᠢᠺᠯᠢᠴᠢ (ᠰᠧᠷᠪ ᠶᠢᠡᠷ Alexander Kacaniklic, ᠮᠠᠺᠧᠳᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ: ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ Kᠠᠴᠢaᠨᠢᠺᠯᠢќ, 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠧᠯᠰᠢᠩ ᠢᠪᠤᠷᠭ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠡ ᠳᠦᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠺᠠᠴᠢᠨᠢᠺᠯᠢᠴᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠤ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠣᠲ᠋ᠹᠣᠷ ᠲᠤ (2012) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠧᠷᠨᠯᠢ (2013) ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠧᠯᠰᠢᠩ ᠢᠪᠤᠷᠭ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Premier League Clubs submit Squad Lists: Fulham (PDF). Premier League (2 September 2011). 6 February 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ