ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠪᠢᠯᠳᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠪᠢᠯᠳᠠ
2010 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
2010 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1987 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 (1987-09-08) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠮᠣᠩᠷᠧᠠᠯ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠹᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠶᠢᠯ
Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠮᠣᠭᠤᠯ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠮᠣᠭᠤᠯ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠢᠨᠠᠸᠠᠰᠤᠷᠣ 2009 ᠮᠣᠭᠤᠯ
ᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠢᠷ ᠸᠡᠯᠯᠢ 2011 ᠮᠣᠭᠤᠯ
ᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠢᠷ ᠸᠡᠯᠯᠢ 2011 ᠮᠣᠭᠤᠯ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠣᠰ 2013 ᠮᠣᠭᠤᠯ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠣᠰ 2013 ᠮᠣᠭᠤᠯ

</div></th></tr> </table> ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠪᠢᠯᠳᠠ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Alexandre Bilodeau, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠷᠧᠠᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ (2010, 2014) ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠹᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ᠃

22 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠳᠠ ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠹᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠶᠢᠯ ᠮᠣᠭᠤᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ 1976 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠷᠧᠠᠯ1988 ᠣᠨ ᠤ ᠺᠠᠯᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠣᠴᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠪᠢᠯᠳᠠ»