ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠣᠰ ᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠣᠰ ᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination

ᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ (2008)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1985 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 (1985-02-13) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠷᠧᠺᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.89 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭПАОК
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ6
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2002–2005ᠫᠠᠨᠢᠣᠨᠢ ᠠᠴᠠ61(3)
2005–2010ᠫᠠᠨᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠢᠭ ᠠᠴᠠ116(6)
2009–2010ᠸᠧᠷᠳᠧᠷ ᠪᠷᠧᠮᠧᠨ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
15(1)
2010–2011ᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ13(0)
2010–2011ᠷᠠᠰᠢᠩ ᠢ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠳᠧᠷ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
10(0)
2011-2012ᠷᠠᠰᠢᠩ ᠢ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠᠨᠳᠧᠷ12(0)
2012–2013ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ3(0)
2012–2013АПОЭЛ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
30(0)
2013–ПАОК19(1)
2014ᠺᠠᠶᠢᠰᠧᠷᠢᠰᠫᠣᠷ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
15(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2001–2005ᠭᠷᠧᠺ (21-)12(6)
2005–ᠭᠷᠧᠺ46(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014-5-16.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013-11-19

ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠣᠰ ᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰ (ᠭᠷᠧᠺ ᠶᠢᠡᠷ Αλέξανδρος Τζιώλης, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠺᠠᠶᠢᠰᠧᠷᠢᠰᠫᠣᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 2002 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠹᠢᠨᠫᠠᠨᠢᠣᠨᠢᠣᠰᠧ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠠᠨᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠢᠺᠣᠰᠲ᠋ 650.000 ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠡᠢ᠃

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠸᠧᠷᠳᠧᠷ ᠪᠷᠧᠮᠧᠨᠲᠡᠢ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ 300 000 ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[1]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠯᠰᠡᠪᠡ᠃[2]

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠤ АПОЭЛ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃[3]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ПАОК ᠍ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 2008 ᠣᠨ ᠤ ЕАШТ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ДАШТ ᠍ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠧᠷᠳᠧᠷ ᠪᠷᠧᠮᠧᠨ
ᠫᠠᠨᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠢᠭ ᠠᠴᠠ
АПОЭЛ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
  • ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2004

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Tziolis jolts to Bremen on loan deal, greece.theoffside.com, 7 January 2009. Retrieved on 2009-01-09.
  2. Tziolis to Siena, kathimerini.gr, 29 January 2010.
  3. Υπέγραψε ο Τζιόλης (Greek). APOEL FC (31 August 2012). 31 August 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠺᠠᠶᠢᠰᠧᠷᠢᠰᠫᠣᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ