ᠠᠯᠧᠬᠠᠨᠳᠠᠷᠣ ᠰᠠᠪᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠧᠬᠠᠨᠳᠠᠷᠣ ᠰᠠᠪᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ
Alejandro Sabella - Switzerland vs. Argentina, 29th February 2012.jpg
ᠰᠠᠪᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠯᠧᠬᠠᠨᠳᠠᠷᠣ ᠬᠠᠪᠢᠶᠧᠷ ᠰᠠᠪᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1954 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1954-11-05) (64 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠪᠤᠢᠨᠣᠰ-ᠠᠶᠤᠷᠧᠰ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.71
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1974–1978ᠷᠢᠤᠧᠷ ᠫᠯᠧᠢᠲ117(11)
1978–1980ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ76(8)
1980–1981ᠯᠢᠳᠡᠰ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ23(2)
1982–1987ᠡᠰᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠧᠰ149(10)
1985ᠭᠷᠧᠮᠢ ᠪᠠᠨ (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)10(0)
1987–1988ᠹᠧᠷᠷᠣᠺᠠᠷᠢᠯ ᠣᠧᠰᠲ᠋ᠧ27(2)
1988–1989ᠢᠷᠠᠫᠦᠠᠲ᠋ᠣ31(0)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ433(33)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1983–1984ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ8(0)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ
2009–2011ᠡᠰᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠧᠰ
2011–2014ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠠᠯᠧᠬᠠᠨᠳᠠᠷᠣ ᠬᠠᠪᠢᠶᠧᠷ ᠰᠠᠪᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Alejandro Javier Sabella, 1954 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠤᠢᠨᠣᠰ-ᠠᠶᠤᠷᠧᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠢ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2011-2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠧᠬᠠᠨᠳᠠᠷᠣ ᠰᠠᠪᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠷᠢᠤᠧᠷ ᠫᠯᠧᠢᠲᠠᠳᠠ 1975-1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 1983 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 4 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠯᠢᠳᠡᠰ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠡᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠫᠦᠠᠲ᠋ᠣ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠳ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠪᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠰᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠧᠰᠢᠭᠢᠭ ᠯᠢᠪᠧᠷᠲ᠋ᠠᠳᠣᠷᠧᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ 2009-2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ[1][2] ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠯᠢᠣᠨᠧᠯ ᠮᠧᠰᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ 'ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠦᠳ' ᠰᠠᠪᠧᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠸᠧᠨᠧᠰᠤᠯ ᠢ (1:0) ᠬᠣᠵᠢᠵᠠᠢ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠤ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠢ (0:0, ᠲᠣᠷ᠃ 4:2) ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃[3] ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠤ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ (1:0) ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠪᠡ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. AFP: Argentina appoint Sabella as new coach. Google.com (28 July 2011). the original on 26 February 2014 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 16 December 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Argentina confirm Sabella appointment. ESPN Soccernet (2 August 2011). 30 August 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Holland 0-0 Argentina (Pens: 2-4). Daily Mail (9 July 2014). 9 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1983 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ