ᠠᠯᠢᠷᠧᠽᠠ ᠳᠠᠪᠢᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠢᠷᠡᠨᠢᠷᠡᠨ (ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠯᠢᠷᠧᠽᠠ ᠳᠠᠪᠢᠷ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1977 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 (1977-09-16) (41 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠳᠡᠨᠢ 2000 - 58 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ 1998 - 58 ᠺᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠠᠨᠺᠠᠷᠠ 1999 - 58 ᠺᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠣᠹᠢ 2001 - 63 ᠺᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ 2002 - 66 ᠺᠭ
</th></tr>

</table> ᠠᠯᠢᠷᠧᠽᠠ ᠳᠠᠪᠢᠷ (ᠫᠧᠷᠰ ᠢᠶᠡᠷ علیرضا دبیر‎, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ Alireza Dabir) — 1977 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 58 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ (2000), ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ (1998) ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]