ᠠᠯᠠᠺᠦᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠠᠺᠦᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ

ᠠᠯᠠᠺᠦᠯ (ᠠᠯᠠᠺᠣᠯᠢ; «ᠠᠯᠠᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ») — ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠬᠠᠰ-ᠠᠯᠠᠺᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 2696 км² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ.

ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭ—ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠨᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

«ᠠᠨᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠺᠣᠺᠲ᠋ᠦᠶᠢᠮᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠺᠠᠪᠠᠨᠪᠠᠢ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠪᠤᠯᠠᠺ) ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 343 ᠮ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠷᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠠᠺᠦᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ «ᠭᠦᠦᠷᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ» (ᠭᠤᠷᠭᠧ-ᠨᠣᠷ) ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠯᠠᠺᠦᠯ&oldid=436349》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ