ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}} ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ</br>ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)

ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 39°13′19″N, 101°40′12″E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠮᠣ᠃ᠪ᠃
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
alaša baraɣun qosiɣu; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 阿拉善右旗 Ālāshàn Yòu Qí) — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ.

ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 75226 км² ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 25,281 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[1] ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠡᠬᠢᠨᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠥᠬᠥᠯᠢᠳᠡᠭᠡ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠥᠯ (ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ 49,200 км² (ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ 71%) ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠥᠯ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ (ᠬᠣᠱᠤᠳ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ) ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. baidu ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ: ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ