ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ
State of Alaska
{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
[[{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ|ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ]] [[{{{ᠨᠡᠷᠡ}}} ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ|ᠰᠦᠯᠳᠡ]]
ᠬᠣᠴᠢ(ᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ): The Last Frontier (ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ)
Land of the Midnight Sun (ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ)
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: North to the Future (ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ)
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤᠬᠡᠯᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ
ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ - 89.7%,
ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ - 5.2%,
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ - 2.9%
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠠ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠨᠺᠣᠷᠢᠵᠤ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ  [[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ|ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ]]
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 1,717,854 км²
 - ᠥᠷᠭᠡᠨ 1,300 km
 - ᠤᠷᠲᠤ 2,380 km
 - ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ % 13.77
 - ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ 51°20'N - 71°50'N
 - ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ 130°W - 172°E
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 47 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 683,478 (2007 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ)[1]
 - [[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ|ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ]] 0.46/км²
[[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ|ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 50 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ]]
 - ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  $54,627 (6)
ᠥᠨᠳᠥᠷ  
 - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠮᠠᠺᠺᠢᠩᠯᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ[2]
6,193.7 ᠮ
 - ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ 580 ᠮ
 - ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠴᠡᠭ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ[2]
0 ᠮ
[[ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ|ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ]]  1959 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 (49)
ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠫᠧᠯᠢᠨ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ)
ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠱᠣᠩ ᠫᠠᠷᠨᠧᠯᠯ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ)
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠧᠨᠠᠲ᠋ᠴᠢ ᠳᠤ ᠲ ᠲᠦ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ)
ᠯᠠᠶᠢᠵᠠ ᠮᠥᠷᠺᠣᠪᠰᠺᠢ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ)
ᠺᠣᠩᠷᠧᠰᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠳᠣᠩ ᠶᠠᠩ ᠢ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠨᠠᠮ) (ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ: UTC-9/DST-8
ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ AK US-AK
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ www.alaska.gov

ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ (ᠠᠩᠭᠯᠢ: Alaska) ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 683,478 ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 50% ᠨᠢ ᠠᠨᠺᠣᠷᠢᠵᠤ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃[3]

ᠺᠣᠩᠷᠧᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠢᠰᠺ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ 1867 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠺᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ 2 ᠼᠧᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ 5 ᠼᠧᠨᠲ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 7.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠳᠦᠩ 2008 ᠣᠨ ᠤ 360 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 1912 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 1959 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 49 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 《ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠧᠦ᠋ᠲ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ alaxsxaq (《ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡᠯ 《ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠦᠢᠯ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ᠃[4] ᠡᠨᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠧᠦ᠋ᠲ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ Alyeska ᠪᠤᠶᠤ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html 2007 Population Estimates
  2. 2.0 2.1 Elevations and Distances in the United States. U.S Geological Survey (April 29, 2005). 2006-11-03 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. http://factfinder.census.gov/servlet/DTTable?_bm=y&-geo_id=04000US02&-ds_name=PEP_2007_EST&-mt_name=PEP_2007_EST_G2007_T001
  4. Ransom, J. Ellis. 1940. Derivation of the Word ‘Alaska’. American Anthropologist n.s., 42: pp. 550-551

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ»
ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠪᠤᠰᠤᠳ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠯᠠᠰᠺᠠ&oldid=431575》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ