ᠠᠯᠠᠯ ᠴᠤᠫᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠯᠠᠯ ᠴᠤᠫᠧᠷ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1979 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 (1979-04-16) (40 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠷᠣᠪᠠᠨ᠎ᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠹᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠶᠢᠯ
Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠠᠺᠷᠣᠪᠠᠲ
</th></tr>

</table> ᠠᠯᠠᠯ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠴᠤᠫᠧᠷ (ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ: ᠠᠯ ᠫᠢᠲᠷᠣўᠨᠠ ᠴᠤᠫeᠷ, 1979 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠤ ᠷᠣᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠧᠯᠷᠦ᠋ᠰ ᠦᠨ ᠹᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ.

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1998 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠫᠣᠷᠲᠠ᠋ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ 2012 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃[1] 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠴᠤᠫᠧᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠽᠢᠨᠢ ᠰᠢᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 0.03 ᠪᠠᠯᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠭᠷᠦᠨᠲ᠋ᠣᠸ, ᠢᠸᠠᠩ. "ᠠᠯᠠᠯ ᠴᠤᠫᠧᠷ: «ᠳᠣᠴᠺᠦ᠋ ᠸᠣ ᠹᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠧ ᠣᠳᠳᠠᠮ»", sports.ru. 15 February 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Russian) 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]