ᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠶᠷᠢᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠶᠷᠢᠩ
ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠦᠨ 16 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠦᠨ 16 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1912 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 (1912-06-23)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ Maida Vale, ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
 ᠨᠠᠰᠤ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠥᠳᠥ᠃ ᠭᠠᠰ᠃
1954 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 (41 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠸᠢᠯᠮᠰᠣᠯᠤ᠂ ᠴᠧᠱᠢᠷ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)
ᠰᠤ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠡ᠃ ᠰᠤᠷᠭ᠃ ᠺᠡᠮᠪᠷᠢᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠺᠢᠨᠭᠰ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ
ᠫᠷᠢᠨᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ Halting problem
ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ
ᠡᠨᠢᠭᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠺᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣᠨᠠᠯᠢᠽ
ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠮᠠᠲ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ
ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ
ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠲᠧᠰᠲ
Turing patterns

ᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠶᠷᠢᠩ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Alan Mathison Turing (1912 ᠣᠨ6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23) — (1954 ᠣᠨ6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7)) — ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠤ᠂ ᠯᠣᠭᠢᠭᠴᠤ᠂ ᠺᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣᠭᠷᠠᠹᠴᠤ᠂ ᠢᠨᠹᠣᠷᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ 1945 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠮᠧᠳᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ 1951 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠯᠣᠨᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ[1]᠃ 1936 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠰᠲᠷᠠᠺᠲ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ «ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ» ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠮ᠃ [2]᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠭᠣᠷᠢᠲ᠋ᠮ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠨ ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠢᠨᠹᠣᠷᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃[3]᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ II ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠯᠠᠨ ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠪᠯᠧᠲᠴᠢᠯ ᠫᠠᠷᠺ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠺᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣᠠᠨᠠᠯᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ЗГ ᠍ ᠦᠨ ᠺᠣᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠱᠢᠹᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ Hut 8 ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠷᠯᠣᠲ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠺᠷᠢᠫᠲ᠋ᠣᠨᠠᠯᠢᠽ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠢᠭᠮᠠ ᠱᠢᠹᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷ ᠍ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠮᠪᠧ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ACE ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 1948 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠍ ᠦᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠᠺᠰ ᠨᠢᠶᠦ᠋ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠯᠠᠪᠤᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠳ[4] ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

  1. http://slovari.yandex.ru/ᠲᠶᠷᠢᠩ/ᠪᠣᠯᠱᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠣᠸᠧᠲ᠋ᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠨᠼᠢᠺᠯᠣᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ/ᠲᠶᠷᠢᠩ%20 ᠠᠯᠠᠨ%20 ᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ/|ᠵᠠᠭᠯᠠᠪᠢᠶ᠎ᠡ=ᠲᠶᠷᠢᠩ ᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ|ᠢᠰ ᠲᠤᠨᠧ=3 ᠍ ᠶᠡ
  2. (1955) "Alan Mathison Turing. 1912–1954". Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 1: 253. DOI:10.1098/rsbm.1955.0019.
  3. (2001) Computability and Complexity Theory. ISBN 0-387-95055-9. Retrieved on 13 May 2011. 
  4. Leavitt 2007.

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ