ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠯᠢᠰᠺ ᠳᠠᠬᠢ ᠷᠠᠳᠠᠷ
PAVE PAWS&BMEWS.svg

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠷᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ 3 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠢᠰᠺ ᠲᠤ᠂ ᠭᠷ ᠤᠨᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠲᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠷᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠺᠣᠯᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠶᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ