ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠥᠭ᠂ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠮᠥᠨ ᠬᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠳᠠᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠯᠪᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠠᠨᠳᠯᠠᠯ ᠤᠨ (USSTRATCOM) ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ:

- ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠯᠣᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂
- ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂
- ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ᠂
- ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ᠂
- National Aeronautics and Space Administration ᠍ ᠳᠦ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ