ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ

Usa basketball 2012.png

Federation Internationale de Basketball Amateur ᠍ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ 1
Federation Internationale de Basketball Amateur 1934
Federation Internationale de Basketball Amateur ᠪᠥᠰᠡ Federation Internationale de Basketball Amateur ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠺᠷᠵᠢᠵᠧᠦᠢᠰᠺᠢ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 17
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ Gold medal.svg ᠠᠯᠲᠠ: 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008
Silver medal.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ: 1972
Bronze medal.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ: 1988, 2004
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 16
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ Gold medal with cup.svg ᠠᠯᠲᠠ: 1954, 1986, 1994, 2010
Silver medal with cup.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ: 1950, 1959, 1982
Bronze medal with cup.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ: 1974, 1990, 1998, 2006
Federation Internationale de Basketball Amateur ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪᠡᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 9
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ Gold medal with cup.svg ᠠᠯᠲᠠ: 1992, 1993, 1997, 1999, 2003, 2007
Silver medal with cup.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ: 1989
ᠫᠠᠩ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 16
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ Gold medal america.svg ᠠᠯᠲᠠ: 1951, 1955, 1959, 1963, 1967, 1975, 1979, 1983
Silver medal america.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ: 1987, 1995, 1999
Bronze medal america.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ: 1991
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ:
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Team colours
ᠭᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Team colours
ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ United States men's national basketball team) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠶᠤ 16 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 13 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨᠢᠢ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

1989 ᠣᠨ ᠳᠤ Federation Internationale de Basketball Amateur ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠯᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ "ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃[1][2][3]

2010 ᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (ᠲᠦᠷᠺ) – ᠪ ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 1994 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠡᠳᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[4]

ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠡᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ (ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠢ2 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ) ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ 55, 10, ᠪᠣᠯᠤᠨ 15 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ [[ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ-2010 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ|ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ]] ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠢ 17 ᠣᠨᠣᠭᠣᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[5] ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 205 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ-38, & PPG-22.8) ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠯᠠᠮᠠᠷ ᠣᠳᠤᠮ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ «ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ» ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ» ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ (ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ)[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ᠃

ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

# ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ
4 ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠰᠢ ᠪᠢᠯᠠᠫᠰ 1976 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷ ᠨ ᠠᠭᠧᠲ᠋ᠰ
11 ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠺᠠᠷᠷᠢ 1988 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠭᠣᠯᠣᠳᠧᠨ ᠰᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠷᠢᠣᠷᠽ
12 ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠢᠺ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨ 1988 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠯᠣᠰ-ᠠᠨᠳᠠᠵᠧᠯᠧᠰ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ
6 ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠧᠷᠷᠢᠺ ᠷᠣᠦᠵᠡ 1988 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ
7 ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯ ᠤᠧᠰᠲᠪᠠᠷᠰᠺ 1988 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠲᠠᠨᠳᠧᠷ
9 ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠢᠭᠤᠲᠠᠯ 1984 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ 76
5 ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲ 1988 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠣᠺᠯᠠᠾᠣᠮᠠ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠲᠠᠨᠳᠧᠷ
8 ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠷᠦ᠋ᠳᠢ ᠭᠧᠢ 1986 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ ᠭᠷᠢᠰᠵᠡᠯᠢᠰ
10 ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠭᠷᠡᠩᠵᠧᠷ 1983 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠫᠡᠶᠢᠰᠧᠷᠰ
14 ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯᠠᠮᠠᠷ ᠣᠳᠤᠮ᠎ᠠ 1979 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ
13 ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠯᠠᠪ 1988 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠮᠢᠨᠢᠨ᠋ᠧᠰᠣᠲ᠋ᠠ ᠲᠢᠩᠪᠧᠷᠧᠤᠯᠪᠽ
15 ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠨᠳᠯᠧᠷ 1982 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠤᠧᠷᠢᠺᠰ

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ
ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠳ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1936 1 5 5 0
ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1948 1 8 8 0
ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 1952 1 8 8 0
ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ 1956 1 8 8 0
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1960 1 9 9 0
ᠶᠠᠫᠣᠨ 1964 1 9 9 0
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 1968 1 9 9 0
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1972 2 9 8 1
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 1976 1 7 7 0
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 1980 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 1984 1 8 8 0
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 1988 3 8 7 1
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1992 1 8 8 0
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 1996 1 8 8 0
ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ 2000 1 8 8 0
ᠭᠷᠧᠺ 2004 3 8 5 3
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ 2008 1 8 8 0
ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 2012 ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 128 123 5

ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠳ
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 1950 2 6 5 1
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 1954 1 9 9 0
ᠴᠢᠯᠢ 1959 2 9 7 2
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 1963 4 9 6 3
ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 1967 4 9 7 2
ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 1970 5 9 6 3
ᠫᠦ᠋ᠷᠲ᠋ᠣ-ᠷᠢᠺᠣ 1974 3 10 9 1
ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ 1978 5 10 6 4
ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 1982 2 10 7 3
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1986 1 12 11 1
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 1990 3 8 6 2
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 1994 1 8 8 0
ᠭᠷᠧᠺ 1998 3 12 9 3
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 2002 6 12 9 3
ᠶᠠᠫᠣᠨ 2006 3 9 8 1
ᠲᠦᠷᠺ 2010 1 9 9 0
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 2014 ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 151 122 29

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • 1986 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 24 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠷᠣᠪᠢᠩᠰᠠᠨᠷᠣᠨᠢ ᠰᠧᠢᠺᠠᠯᠢᠱᠣᠩ ᠡᠯᠯᠢᠣᠲᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠺᠧᠷᠷᠮᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠭᠣᠭᠵᠠᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠱᠣᠤᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠳ᠃ ᠰᠮᠢᠲᠺᠧᠨᠨᠢ ᠰᠮᠢᠲᠳᠧᠷᠷᠢᠺ ᠮᠠᠺᠺᠢᠲᠣᠮᠮᠢ ᠠᠮᠠᠶᠢᠺᠧᠷᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠮᠮᠣᠨᠳᠣᠰᠠᠷᠮᠧᠨ ᠭᠢᠯᠯ ᠢᠶᠡᠮ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠯᠶᠤᠶᠢᠲ ᠣᠯᠰᠧᠨ)

 • 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ: 12 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨᠮᠡᠵᠢᠺ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ , ᠯᠷᠷᠢ ᠪᠶᠠᠳᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠪᠠᠷᠺᠯᠢᠺᠷᠢᠰ ᠮᠠᠯᠯᠢᠨᠫᠠᠲᠷᠢᠺ ᠶᠤᠨ ᠢᠺᠠᠷᠯ ᠮᠡᠯᠦᠨᠵᠣᠩ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠨᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠷᠣᠪᠢᠩᠰᠠᠨᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨᠺᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠷᠧᠺᠰᠯᠧᠷᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠯᠧᠲ᠋ᠲᠨᠧᠷ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠴᠠᠺ ᠳᠡᠶᠢᠯ)

 • 1994 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 16 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠣ'ᠨᠢᠯᠳ᠋ᠣᠮᠢᠨᠢᠺ ᠤᠣᠯᠬᠢᠨᠰᠠᠯᠣᠨᠵᠣ ᠮᠣᠦᠷᠨᠢᠨ ᠢᠱᠣᠩ ᠺᠧᠮᠫᠷᠧᠵᠢ ᠮᠢᠯᠯᠧᠷᠳᠧᠷᠷᠢᠺ ᠺᠣᠯᠤᠮᠠᠨᠵᠣ ᠳᠤᠮᠠᠷᠰᠺᠧᠸᠢᠨ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨᠮᠠᠷᠺ ᠫᠷᠠᠶᠢᠰᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠰᠮᠢᠲᠳᠡᠩ ᠮᠠᠵᠧᠷᠯᠢᠯᠷᠷᠢ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠳᠣᠩ ᠨᠧᠯᠰᠤᠨ)

 • 1996 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ: 12 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠱᠠᠺᠢᠯ ᠣ'ᠨᠢᠯᠬᠠᠺᠢᠮ ᠣᠯᠵᠢᠶᠦ᠋ᠪᠤᠨᠴᠢᠷᠠᠯᠽ ᠪᠠᠷᠺᠯᠢᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨᠺᠠᠷᠯ ᠮᠡᠯᠦᠨᠵᠣᠩ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠨᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠷᠣᠪᠢᠩᠰᠠᠨᠭᠡᠷᠢ ᠫᠡᠶᠢᠲᠠᠨᠠᠨᠹᠢᠷᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠪᠡᠢᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ ᠬᠢᠯᠢᠯᠷᠧᠵᠢ ᠮᠢᠯᠯᠧᠷᠮᠢᠲ᠋ᠴ ᠷᠢᠴᠢᠮᠠᠨ ᠳᠤ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠯᠧᠨᠨᠢ ᠤᠣᠯᠺᠧᠨᠰ)

 • 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 16 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 3 ᠍ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠲᠷᠠᠵᠠᠨ ᠯᠢᠩᠭᠳᠠᠨᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠬᠣᠺᠢᠨᠰᠤᠡᠨᠳᠧᠯᠯ ᠠᠯᠧᠺᠰᠢᠰᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠮᠢᠯᠯᠧᠷᠪᠢᠯ ᠡᠳ᠋ᠪᠠᠷᠳᠠᠰᠺᠢᠦ᠋ᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠷᠢᠰᠠᠰᠢᠷᠠᠹ ᠠᠨᠴᠠᠵᠧᠢ=ᠰᠠᠨ ᠰᠡᠰᠰᠧᠷᠵᠢᠮᠮᠢ ᠣᠯᠢᠤᠧᠷᠵᠢᠮᠮᠢ ᠺᠢᠨ ᠢᠵᠧᠷᠠᠷ ᠲᠤ ᠺᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠸᠳ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠷᠦ᠋ᠳᠢ ᠲᠣᠮᠢᠠᠨᠠᠪᠢᠴ)

 • 2000 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ: 12 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠭᠠᠷᠨᠡᠲ ᠲᠦᠵᠧᠢ=ᠰᠠᠨ ᠬᠢᠳ ᠲᠤᠷᠡᠢ ᠠᠯᠯᠧᠨᠸᠢᠨᠰ ᠺᠠᠷᠲ᠋ᠧᠷᠭᠡᠷᠢ ᠫᠡᠶᠢᠲᠠᠨᠲᠢᠮ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠪᠡᠢᠠᠯᠣᠨᠵᠣ ᠮᠣᠦᠷᠨᠢᠨ ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠰᠮᠢᠲᠱᠠᠷᠢᠪ ᠠᠪ ᠳᠤᠷ-ᠷᠠᠬᠢᠮᠸᠢᠨ ᠪᠡᠶᠢᠺᠧᠷᠠᠯᠯᠠᠨ ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠺᠳᠠᠧᠰ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠷᠦ᠋ᠳᠢ ᠲᠣᠮᠢᠠᠨᠠᠪᠢᠴ)

 • 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 16 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 6 ᠍ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠷᠧᠵᠢ ᠮᠢᠯᠯᠧᠷᠫᠣᠯ ᠫᠢᠷᠰᠪᠧᠨ ᠤᠣᠯᠯᠧᠰᠵᠧᠷᠮᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠣ'ᠨᠢᠯᠱᠣᠩ ᠮᠡᠷᠢᠨᠪᠡᠷᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠹᠢᠨᠯᠢᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠮᠢᠯᠯᠧᠷᠵᠧᠢ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰᠡᠯᠲᠠᠨ ᠪᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦᠷᠧᠹ ᠯᠠᠹᠷᠧᠨᠼ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠵᠣᠷᠵᠢ ᠺᠠᠷᠯ)

 • 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ: 12 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠲᠢᠮ ᠳᠠᠩᠺᠠᠨᠠᠯᠯᠧᠨ ᠠᠤᠧᠷᠰᠣᠨᠯᠧᠪᠷᠣᠨ ᠵᠧᠮᠰᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦᠠᠮᠤᠷᠧ ᠰᠲ᠋ᠠᠳᠧᠮᠠᠶᠢᠷᠱᠣᠩ ᠮᠡᠷᠢᠨᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠪᠦᠽᠧᠷᠺᠠᠷᠮᠧᠯᠠ ᠡᠩᠲᠣᠨᠢᠰᠲ᠋ᠧᠹᠣᠨ ᠮᠠᠷᠪᠧᠷᠢᠷᠢᠴᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠧᠹᠹᠧᠷᠠᠭᠰᠠᠨᠯᠠᠮᠠᠷ ᠣᠳᠤᠮ᠎ᠠᠡᠮᠧᠺᠠ ᠣᠺᠠᠹᠣᠷ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠯᠷᠷᠢ ᠪᠷᠠᠤᠨ)

 • 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 24 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 3 ᠍ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠯᠧᠪᠷᠣᠨ ᠵᠧᠮᠰᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦᠺᠠᠷᠮᠧᠯᠠ ᠡᠩᠲᠣᠨᠢᠱᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠳᠡᠶ᠎ᠡᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠮᠢᠯᠯᠧᠷᠳᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠲᠤᠺᠷᠢᠰ ᠪᠣᠱᠡᠯᠲᠠᠨ ᠪᠦᠷᠦᠨ ᠳᠦᠠᠨᠲᠤᠨ ᠵᠧᠢᠮᠢᠭᠰᠠᠨᠺᠶᠣᠷᠺ ᠬᠠᠶᠢᠨᠷᠢᠺᠺᠷᠢᠰ ᠫᠣᠯᠵᠣ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠺᠷᠵᠢᠵᠧᠦᠢᠰᠺᠢ)

 • 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ: 12 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠺᠣᠪᠢ ᠪᠷᠠᠶᠤᠨ ᠳᠤᠯᠧᠪᠷᠣᠨ ᠵᠧᠮᠰᠵᠧᠢ=ᠰᠠᠨ ᠬᠢᠳ ᠲᠤᠳᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠢ ᠳᠦᠺᠠᠷᠮᠧᠯᠠ ᠡᠩᠲᠣᠨᠢᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠪᠦᠽᠧᠷᠳᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠲᠤᠺᠷᠢᠰ ᠪᠣᠱᠺᠷᠢᠰ ᠫᠣᠯᠲᠡᠶᠢᠰᠢᠨ ᠫᠷᠢᠨᠰᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠷᠧᠳ ᠲᠤᠳᠧᠷᠣᠨ ᠤᠣᠯᠢᠮᠠᠰ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠺᠷᠵᠢᠵᠧᠦᠢᠰᠺᠢ)

 • 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 24 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠴᠢᠨᠰᠢ ᠪᠢᠯᠠᠫᠰᠺᠧᠸᠢᠨ ᠳᠶᠤᠶᠢᠷᠠᠨᠲᠳᠧᠷᠷᠢᠺ ᠷᠣᠦᠽᠷᠠᠰᠰᠧᠯ ᠤᠧᠰᠲᠪᠠᠷᠰᠺᠷᠦ᠋ᠳᠢ ᠭᠧᠢᠠᠨᠳᠠᠷᠧ ᠢᠭᠤᠲᠠᠯᠳᠡᠩᠨᠢ ᠭᠷᠡᠩᠵᠧᠷᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠺᠠᠷᠷᠢᠡᠷᠢᠺ ᠭᠣᠷᠳᠠᠨᠺᠧᠸᠢᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠮᠠᠷ ᠣᠳᠤᠮ᠎ᠠᠲᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠨᠳᠯᠧᠷ᠂ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠮᠠᠶᠢᠺ ᠺᠷᠵᠢᠵᠧᠦᠢᠰᠺᠢ)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. The Oakland Press: Sports Columnists: The Dream Team is over and what's left is a nightmareᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
 2. PopMatters Sports Feature | The Globalized Association. Popmatters.com. 2010-08-27 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 3. Dreaming about the Dream Team • vabulous69's Blog – FOX Sports Blogs
 4. Sheridan, Chris (2009-07-22). Coach Krzyzewski putting legacy at risk. ESPN.com. 2010-09-15 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. Durant Lifts Americans Back to Top at Worlds. New York Times (2010-08-12). 2010-09-13 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

25. "NBA's Greatest Moments: The Original Dream Team".nba.com. Retrieved 2010-09-15.

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

bs:Košarkaška reprezentacija SAD-a

cs:Dream Team da:Dream Team de:Basketballnationalmannschaft der Vereinigten Staaten en:United States men's national basketball team es:Selección de baloncesto de Estados Unidos fa:تیم ملی بسکتبال مردان آمریکا fr:Équipe des États-Unis de basket-ball hr:Košarkaška reprezentacija SAD-a id:Tim nasional bola basket Amerika Serikat it:Nazionale di pallacanestro degli Stati Uniti he:נבחרת ארצות הברית בכדורסל lv:ASV basketbola izlase lt:JAV vyrų krepšinio rinktinė hu:Amerikai férfi kosárlabda-válogatott nl:Dream Team (basketbal) ja:バスケットボール男子アメリカ合衆国代表 no:USAs herrelandslag i basketball pl:Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w koszykówce mężczyzn pt:Dream Team ru:ᠮᠤᠵᠢᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠪᠣᠷᠨᠠᠶ᠎ᠠ США ᠫᠣ ᠪᠠᠰᠺᠧᠲ᠋ᠪᠣᠯᠤ sr:ᠺᠣᠱᠠᠷᠺᠠᠱᠺᠠ ᠷᠧᠫᠷᠧᠽᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠠᠼᠢјᠠ ᠰјᠧᠳᠢњᠶᠡᠨᠢᠬᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠴᠬᠢᠬ ᠳᠷᠵᠠᠪᠠ sh:Košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Država fi:Yhdysvaltain koripallomaajoukkue sv:USA:s herrlandslag i basket tr:Amerika Birleşik Devletleri Millî Basketbol Takımı bat-smg:JAV naciuonalėnė krepšėne rėnktėnė

zh:美國國家男子籃球隊

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ